NEURON - matura z biologii
PRÓBNA MATURA • ARKUSZE MATURALNE

KLUCZ ODPOWIEDZI

dotyczy: Egzamin maturalny z biologii, NPP, 10.05.2019 r, poziom rozszerzony 

Zamieszczone poniżej odpowiedzi są odpowiedziami nieoficjalnymi i nie mogą być podstawą zadnych roszczeń. Zachowaj rozsądek przy porównywaniu swoich odpowiedzi!

ARKUSZplikicke.men.gov.pl/EGZAMIN_MATURALNY/2019/FORMULA_OD_2015/biologia/MBI-R1_1P-192.pdf

SUGEROWANE ODPOWIEDZI

1.1.                            
Rybosomy zbudowane są z (dwóch) podjednostek rybosomowych, a miejscem ich wytwarzania jest jąderko. W komórkach trzustki obecną są liczne rybosomy, do wytwarzania których wykorzystywane są podjednostki rybosomów wytwarzane w aktywnych a więc dobrze widocznych jąderkach.

UWAGA! Rybosomy nie są wytwarzane w jąderku, miejscem ich powstawania=miejscem łączenia podjednostek rybosomalnych jest cytoplazma. 

1.2.                             
W komórkach trzustki dochodzi do syntezy enzymów trawiennych oraz hormonów oraz ich wydzielenia poza komórkę. Enzymy produkowane w trzustce oraz jej hormony są białkami, a tego typu związki wytwarzane są przy udziale siateczki śródoplazmatycznej szorstkiej, nie zaś przez rybosomy wolne zaangażowane w syntezę białek pozostających w komórce/cytoplazmie. 

UWAGA!
W odpowiedzi należy odnieść się do funkcji, jaką pełnią rybosomy wolne w komórce eukariotycznej. 

1.3.                                               
Rybosomy występuję w mitochondriach (matrix/macierzy mitochondrialnej) mają stałą sedymtacji równą 70S natomiast rybosomy obecne w cytozolu - 80S. 
LUB:
Rybosomy obecne w matriks mitochondrinalnej składają się z dwóch podjednostek: dużej o stałej sedymentacji 50S i małej o sedymtencji 30 S. Natomiast rybomosomy w cytozolu zbudowane są z dwóch podjednostek: dużej o sedymentacji 60 S i małej - 40 S. 

UWAGA! W odpowiedzi nalezy odnieść się/porównać oba typy rybosomów. 

2.1.                                 
PROCES NA SCHEMACIE A
- fotosystemy, które uczestniczą w tych procesach: fotosystem I/PS I 
- fotoliza wody: nie zachodzi 
- wszystkie produkty: ATP/adenozynotrifosforan 

PROCES NA SCHEMACIE B
- fotosystemy, które uczestniczą w tych procesach: fotosystem I/PS I i fotosystem II/PSII
- fotoliza wody: zachodzi 
- wszystkie produkty: ATP/adenozynotrifosforan i NADPH+H+, tlen(O2)

2.2.                        
Do zajścia fotosyntezy konieczna jest fosforylacja niecykliczna, ponieważ umożliwia ona wytworzenie ATP oraz NADPH+H+, czyli składników stanowiących siłę asymilacyjną. ATP i NADPH+H+/siła asymilacyjna są/jest niezbędne/-a do zajścia fazy ciemnej/cyklu Calvina/cyklu Calvina-Bensona. Podczas fosforylacji cyklicznej syntetyzowany/wytwarzany jest tylko ATP, a więc przez brak NADPH+H+ będącego przenośnikiem elektronów niemożliwe jest zajście cyklu Calvina. 

UWAGA! Zapis NADPH2 jest niepoprawny. 

2.3.                              
Kolejno: F, P, F 

3.1. 
Kolejno: P, P, P

3.2. 
długa noc, krótki dzień: niskie/stymulacja/kwitnienie
krótka noc, długi dzień: wysokie/brak stymulacji/brak kwitnienia

4.1.                                       
C3 

4.2.                                        
D/białka

5.1.                                       
A, C 
Uwaga! B, jest nieprawidłowe, ponieważ nie podano w nim obiektu badawczego (tu: liście lilaka)

5.2.                                      
Zestaw B jest zestawem konstrolnym dla (zestawu A / zestawu C / zestawu D), natomiast zestaw D to zestaw (kontrolny / badawczy) dla (zestawu A / zestawu B / zestawu C). 

5.3. 

6.1. 

6.2. 

6.3.                                       
F,P,P    

6.4.                                     
cholera, gruźlica, tężec 

7.                                        
A. CIS 4
B. JAŁOWIEC 2 

8.1.

8.2.                                    
haploidalne, mitozie, mejosporami 

8.3.                                  
C

9.1.                                  
P P F

9.2.                                 
Żywicielem ostatecznym jest mucha tse-tse, ponieważ w jej organizmie dochodzi do rozmnażania płciowego dorosłych form pasożyta/świdrowca. 

9.3. 

9.4.

10.1.                                    
A C E F  

10.2.                                        
Pajęczakiem jest gatunek D, ponieważ posiada 4 pary odnóży krocznych. 

11.1.                                    
oddychanie (komórkowe) tlenowe 

UWAGA!
Oddychanie komórkowe jest to odpowiedź niepełna, ponieważ pod tym pojęciem można rozumieć także oddychanie beztlenowe, którego produktem nie jest woda metaboliczna. 

12.1.                                               
1. bardzo ciężkie

12.2.                                             
3 godz.  

UWAGA!
Uwprawdopdobnie do uznania podanie innego czasu, o ile mieści się w widełkach czasowych).

14.1.                                             
Frgmanet Fab
Fragment Fc

14.2.                                            


14.3.                                            
B4

15                                              
1. pręciki, w odcienaich szarości.
2. czopki, z jednym neuronem. 

16.1.                                        
a: 0,2
A: 0,8

16.2.                                     
Gdyby rozpatrywać konkretnie przykład tej populacji, która jest w stanie równowagi genetycznej to do zmiany częstości alleli tego genu doprowadzić może tylko efekt wąskiego gardła (wtedy NNT). Natomiast, jeśli traktować stan równowagi genetycznej tej populacji jako coś zmiennego - co jest bardziej prawdpodobne - należałoby wtedy odpowiedzieć: TTT 

19.2.                                      
TNT 

 

© by NEURON - matura z biologii | 2019